Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size  Česky  English

Genderová studia FSS MU

Email Tisk

Obor genderových studií katedry sociologie FSS MU

Gender je jedním z hlavních kriterií, podle kterých se společnosti organizují do vertikálních a horizontálních struktur. Podle genderu se přiděluje sociální status, tedy odstupňovaný souhrn práv a povinností členů společnosti, a zároveň patří mezi nejvýraznější prvky tvořící identitu jednotlivce. Gender je strukturním fenoménem, překračujícím individuální úroveň, zřejmým se ale stává zvláště v rovině každodenních interakcí. Genderová studia se proto zabývají jak analýzou struktur a procesů, jež se podílejí na sociálním uspořádání vztahů mezi ženami a muži, tak analýzou reprodukce feminit(y) a maskulinit(y) na individuální úrovni. Toto analytické zaměření na gender překonává zdánlivě univerzální a objektivní dichotomie muž-žena. Studia genderu jsou dynamicky se rozvíjejícím oborem, který sociální vědy obohacuje o perspektivu dekonstruující další zažité binarismy (příroda vs. kultura, biologie vs. společnost, soukromé vs. veřejné), vystavěné na hierarchickém základě. Gender je základní kategorií analýzy organizace lidských společností a produktů sociálního a kulturního života.

Obor genderových studií na FSS MU je ukotven v sociologii a doplněn o poznatky z dalších sociálně-vědních a humanitních směrů. Genderová studia jsou sama založena na interdisciplinární spolupráci a usilují o zavedení genderové perspektivy do dalších oborů (např. psychologie, politologie, sociální práce, mediální studia a žurnalistika). Bakalářský program připravuje absolvent/ky po teoretické i metodologické stránce tak, aby byly/i schopny/i samostatně a fundovaně analyzovat genderově relevantní problémy, což je klíčovým předpokladem k tomu, aby se jedna z priorit Evropské unie - rovné příležitosti žen a mužů - dařila realizovat v praxi. Magisterský program v rámci studia sociologie nabízí celou řadu profilových kurzů, které studujícím umožní prohloubit jejich akademickou erudici při studiu, kritické reflexi a analýze genderu; své vzdělání mohou završit magisterským diplomem, popřípadě pokračovat vědeckou průpravou v doktorském studiu jakéhokoli sociálně-vědního oboru.

Co pak: uplatnění?

Absolventky a absolventi oboru genderových studií budou schopni nabídnout svým zaměstnavatelům fundované analýzy, podněty a evaluace genderové problematiky v oblastech jako je výchova a vzdělávání, rodinné struktury i pracovní trh, násilí vůči ženám apod. Kompetentní badatelky a badatelé mohou najít uplatnění v oblasti státní správy a samosprávy, v nevládních neziskových organizacích, ale i v médiích v politických subjektech a vzdělávacích zařízeních. Na základě akcentovaného požadavku Evropské unie k vytváření podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů v České republice nabízí brněnská genderová studia také výuku tzv. gender mainstreamingu, tj. metod k jejich zavádění do praxe.

Genderová studia rozvinou i druhou specializaci studujících v rámci dvouoborového bakalářského studia a na trh práce se tak dostanou genderově vnímavé osobnosti v oblasti žurnalistiky, mezinárodních vztahů, environmentalistiky atd. podle zvolených studijních kombinací.

Nabízené předměty

Sociologické teorie genderu, Historie ženského hnutí a feminismu, Gender a právo v ČR a EU, Genderová struktura společnosti, Metody prosazování genderové rovnosti + praxe, Metodologie výzkumu genderové problematiky, Gender v terénu: metody kvalitativního výzkumu, Gender a věda, Gender v etnografii, Gender ve válce: kultura násilí a konfliktu, Násilí na ženách, Gender v literatuře, Kritická mužská studia, Queer studies, Feministické hnutí v současných společnostech, Gender a média, Genderová socializace, Filosofické teorie genderu, Feminismus v domácím a mezinárodním kontextu, Trest a uvěznění: genderová perspektiva, Gender a náboženství, Český film z aspektu gender a feministické teorie.

Možné kombinace

Na Fakultě sociálních studií MU v Brně je obor genderová studia nabízen v kombinacích s téměř všemi studijními obory FSS MU v Brně. Studujícím nabízíme i kombinace mimo Fakultu sociálních studií.

 

Kontaktní informace

  • Genderová studia
  • Katedra sociologie
  • Fakulta sociálních studií
  • Masarykova univerzita
  • Joštova 10
  • 602 00 Brno
  • Česká republika
  • Tel.: +420 549 49 37 50

Spolupracujeme

aoife

Gender Managment

Nora